اساتید

دکتر مرتضی امینی:

دکتر امینی استادیار دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف است.وی مدرک دکتری خود را از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرده و در زمینه های امنیت اطلاعات، امنیت پایگاه داده و کنترل دسترسی، روش های رسمی و منطق برای امنیت و سیستم های تشخیص نفوذ تحقیق و پژوهش داشته است. دکتر امینی در تیر ماه سال ۱۳۹۶ طی قرارداد رسمی به عنوان داور طرح های ملاتیما به ملاتیما پیوستند.

http://sharif.edu/~amini/

دکتر سپیده حاجی پور:

استادیار دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف ، وی مدرک دکتری خود را در دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرده است ، تمرکز تخصصی وی بر تحلیل سیگنال های بیومدیکال بخصوص تحلیل سیگنال های eeg است

دکتر حاجی پور در تیر ماه سال ۱۳۹۶ طی قرارداد رسمی به عنوان داور طرح های ملاتیما به ملاتیما پیوستند.

http://sharif.edu/~hajipour/

دکتر هدی محمد زاده :

استادیار دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف ، وی مدرک دکتری خود را از دانشگاه تورنتو کانادا دریافت کرده است ، او عضو گروه سیستم های دیجیتال و مهندسی پزشکی است که در زمینه های پردازش تصویر ، شناسایی الگو ها و … کار کرده است

دکتر هدی محمد زاده در تیر ماه سال ۱۳۹۶ طی قرارداد رسمی به عنوان داور طرح های ملاتیما به ملاتیما پیوستند.

http://sharif.edu/~hoda/