با تیم ملاتیما آشنا شوید!

مدیریت

سید محمد علی جعفری (CEO)

علی راسترو صرمی (COO)

هیات علمی

دکتر امینی

بازه زمانی قرارداد ۹۶/۳ تا ۹۷/۳

دکتر حاجی پور

بازه زمانی قرارداد ۹۶/۳ تا ۹۷/۳

دکتر محمد زاده

بازه زمانی قرارداد ۹۶/۳ تا ۹۷/۳

حقوقی

افشین پاشایی(lawyer)

فنی

مصطفی موثقی (web supporter)