با تیم ملاتیما آشنا شوید!

مدیریت

سید محمد علی جعفری (CEO)

علی راسترو صرمی (COO)

هیات علمی

دکتر امینی

دکتر حاجی پور

دکتر محمد زاده

حقوقی

افشین پاشایی(lawyer)

فنی

مصطفی موثقی (web supporter)