دونیت ۲nate

دی
۲۴

دونیت ۲nate

توسطmalatima |  

 

سرمایه گذاری جمعی، تمرکز بر پروژه های خیریه صدقه محور یا پروژه های کارآفرینی؟

 
دونیت 2nate
برای بهبود وضعیت اشتغال و وضعیت رفاه اجتماعی یک جامعه بهترین راهکار، حمایت از ایده های خلاقانه و نوظهور است. تنها این امر است که منجر به ایجاد ارزش در جامعه شده و آن را در مسیر پیشرفت قرار می دهد. هر چند پروژه های خیریه صدقه محور نیز از ارزش بالایی قرار دارند، اما راهکاری موقت بوده و برای ماندگاری و تداوم پیشرفت یک جامعه، رویکرد اصلی بایستی ایجاد اشتغال، کارآفرینی و ساختن ایده های نو اجتماعی باشد.
ریشه کن کردن فقر با کمکهای موقتی به فقرا امکانپذیر نخواهد شد. ایجاد مسیری برای اشتغال و اشتغالزایی بهترین راه ریشه کردن فقر و دستیابی به یک جامعه توسعه یاته خواهد بود ، اما باید توجه داشت که در اینجا منظور از پروژه های خیریه ، پروژه هایی است که منجر به بهبود شرایط به صورت بلند مدت نمی شوند و تنها نقش صدقه دادن دارند.

دونیت و پروژه های خیریه

 
دونیت 2nate
دونیت ۲nate یک سایت کسب سرمایه گذاری جمعی است که با هدف جمع کردن سرمایه برای پروژه های کارآفرینی و اجتماعی تشکیل شده است. به نظر می رسد پروژه هایی که تنها به نوعی صدقه دادن هستند ، در استراتژی های دونیت نقشی اساسی دارد. این امر موجب شده است بخشی از سرمایه و توان حامیان کارآفرینی در جایی خرج شود که در نهایت حاصلی برای پیشرفت اجتماع نخواهد داشت. درست است که برخی افراد به دلایل فردی همانند حس نوع دوستی به دنبال کمک بلاعوض به سایر افراد هستند، اما در واقع این مسئولیت متولیان کارآفرینی و افراد صاحب نظر اجتماع است که این حس مسئولیت شناسی را در جهت کارآفرینی و ایجاد اشتغال هدایت نمایند.

نقش ملاتیما در حوزه کارآفرینی و مسایل اجتماعی

 
دونیت 2nate
در نقطه مقابل دونیت، سایت ملاتیما به دنبال ایجاد مسیری است تا پروژه های خیریه ای ایجاد گردند که در آنها مسایل به صورت ریشه ای حذف شوند از این رو ملاتیما از خیریه های نوآوری حمایت می کند که به کارآفرینی منجر می شوند ، مانند حمایت از آموزش به کودکان کار و اشتغال زنان سرپرست خانوار ، هم چنین هنرمندان هنرهای مختلف صنایع دستی می توانند با ایجاد کمپین از حمایت های مردمی برای تحقق برنامه های خود برخوردار شوند ، ملاتیما معتقد است ایده های خلاقانه جوانان این مرز و بوم مسیر مناسب و صحیح برای دستیابی به پیشرفت پایدار می باشد و در این مسیر بایستی نابرابری های ناشی از سرمایه یا مکان زندگی و … را به حداقل رساند.

کمک به دیگران بکنیم ولی (صدقه و یا دونیت ) ندهیم !

حمایت مالی(انواع مدل های جذب حمایت مالی)

امیدواریم از مقاله دونیت ۲nate لذت برده باشید