فاندوران

دی
۲۴

فاندوران

توسطmalatima |  

فاندوران یا ملاتیما ؟ سرمایه گذاری جمعی، بررسی دو ویژگی سایتهای مرتبط

فاندوران

فاندوران
سرمایه گذاری جمعی، روشی است که در آن سرمایه و حمایت مورد نیاز برای ایده های کارآفرینی و خلاقانه با استفاده از سرمایه های کوچک و بزرگ عده ای از افراد علاقمند به حوزه کارآفرینی فراهم می شود. برای این امر سایتها و نهادهای مختلفی مانند کیک استارتر شکل گرفته است. کیک استارتر بدون توجه به کوچک یا بزرگ بودن ایده، ایده خلاقانه را در معرض بازدید و کسب حمایت قرار می دهد و تلاش می کنند سرمایه مورد نیاز این کسب و کارها را با روشهای گوناگون تامین نمایند.
ملاتیما و رویکرد آن در قبال ایده ها
سایت ملاتیما نیز با هدف کسب سرمایه جمعی برای ایده های خلاقانه شکل گرفته است ، ایده هایی در رابطه با پروژه های خیریه محور کارآفرین و یا پروژه های صنایع دستی . در این مسیر ایده های کوچک و بزرگ خلاقانه مورد سانسور قرار نگرفته و در معرض بازدید قرار می گیرند. چه بسا ایده های کوچک که منشا تحولات عظیم شده و تغییرات مثبت زیادی در جامعه ایجاد می کنند. ایده های کوچک نیز در کنار پروژه های بزرگ امکان ثبت در سایت ملاتیما را داشته و همانند آنها از حمایت و پشتیبانی خانواده ملاتیما بهره مند می باشند.
در مقابل سایت ملاتیما، برخی سایتها وجود دارند که تنها توجه آنها معطوف به پروژه های بزرگ می باشد. ایده های کوچک به نمایش در نیامده و فرصتی برای ارائه و دفاع ندارند. سایت فاندوران از این دسته سایتها می باشد.
سایتهای سرمایه جمعی و توانایی تامین سرمایه مورد نیاز
شکی نیست که صاحبان ایده با امیدواری قدم به سایتهای سرمایه جمعی نهاده و حاضر می شوند ایده های نو و بکر خود را در معرض عموم قرار دهند.
با بررسی سایت فاندوران از این منظر، با تعداد زیادی پروژه مواجه می شویم که موفق به جذب سرمایه نشده اند. لذا به نظر می رسد کارایی سایت از این نظر چندان مناسب نباشد. لذا مناسب است سایتهای از این دست راهکارهای کارا و اثربخش تری جهت تامین سرمایه مورد نیاز صاحبان ایده به کار گیرند.

دونیت

کمک به دیگران بکنیم ولی (صدقه و یا دونیت ) ندهیم !

حمایت مالی(انواع مدل های جذب حمایت مالی)