گزارشات شفاف مالی

کمپین حمایت دانشجویی از کودکان کار ۱ و ۲

گزارشات مالی شفاف از کمپین های شماره ۱ و ۲ در خصوص حمایت دانشجویی از آموزش به کودکان کار برای دیدن تمام گزارشات می توانید بر روی دکمه زیر کلیک کنید

نتیجه این کمپین : دوستمون رضا تونست دوره های ابتدایی و پیشرفته ی فوتوشاپ رو بدست بیاره و با کمک مالی دانشجویان عزیز کامپیوتر خودش رو هم تعمیر کنه و مسیر زندگی و آینده اش رو بتونه تغییر بده و به سمت کار های تخصصی کشیده بشه

کمپین حمایت دانشجویی از کودکان کار ۳

گزارشات مالی شفاف از کمپین های شماره ۳ در خصوص حمایت دانشجویی از آموزش به کودکان کار برای دیدن تمام گزارشات می توانید بر روی دکمه زیر کلیک کنید

نتیجه این کمپین :

برای سومین بار به انجمن خیریه سفیر نور اصفهان کمک شد تا بستر آموزش نفرات بیشتری از کودکان کار را فراهم کند

کمپین حمایت دانشجویی از کودکان کار ۴

گزارشات مالی شفاف از کمپین شماره ۴ در خصوص حمایت دانشجویی از آموزش به کودکان کار ، برای دیدن تمام گزارشات می توانید بر روی دکمه زیر کلیک کنید

نتیجه این کمپین :

برای چهارمین بار کمپین های خیریه ملاتیما با موفقیت انجام شد و هزینه ها به موسسه مردم نهاد طلوع مهر و دوستی با شماره ثبت (۸۱۰۴۵۱۱۳/۰۵۲۰) داده میشود تا بستر آموزش نفرات بیشتری از کودکان کار را فراهم کنند

کمپین بهترین راه شکرگزاری خدا

گزارشات مالی شفاف از کمپین  بهترین راه شکرگزاری خدا در خصوص حمایت مردمی از آموزش به کودکان کار ، برای دیدن تمام گزارشات می توانید بر روی دکمه زیر کلیک کنید

نتیجه این کمپین :

برای پنجمین بار کمپین های خیریه ملاتیما با موفقیت انجام شد و هزینه ها به موسسه مردم نهاد طلوع مهر و دوستی با شماره ثبت (۸۱۰۴۵۱۱۳/۰۵۲۰) داده میشود تا بستر آموزش نفرات بیشتری از کودکان کار را فراهم کنند

کمپین حمایت مردمی ۶

گزارشات مالی شفاف از کمپین حمایت از کودکان کار ۶ در خصوص حمایت مردمی از آموزش به کودکان کار ، برای دیدن تمام گزارشات می توانید بر روی دکمه زیر کلیک کنید

نتیجه این کمپین :

برای ششمین بار کمپین های خیریه ملاتیما با موفقیت انجام شد و هزینه ها به موسسه مردم نهاد طلوع مهر و دوستی با شماره ثبت (۸۱۰۴۵۱۱۳/۰۵۲۰) داده میشود تا بستر آموزش نفرات بیشتری از کودکان کار را فراهم کنند

کمپین حمایت از کودکان کار ۷

گزارشات مالی شفاف از کمپین  حمایت از کودکان کار ۷ در خصوص حمایت مردمی از آموزش به کودکان کار ، برای دیدن تمام گزارشات می توانید بر روی دکمه زیر کلیک کنید

نتیجه این کمپین :

برای هفتمین بار کمپین های خیریه ملاتیما با موفقیت انجام شد و هزینه ها به موسسه مردم نهاد طلوع مهر و دوستی با شماره ثبت (۸۱۰۴۵۱۱۳/۰۵۲۰) داده میشود تا بستر آموزش نفرات بیشتری از کودکان کار را فراهم کنند

کمپین حمایت از کودکان کار ۸

گزارشات مالی شفاف از کمپین  حمایت از کودکان کار ۸ در خصوص حمایت مردمی از آموزش به کودکان کار ، برای دیدن تمام گزارشات می توانید بر روی دکمه زیر کلیک کنید

نتیجه این کمپین :

برای هشتمین بار کمپین های خیریه ملاتیما با موفقیت انجام شد و هزینه ها به موسسه مردم نهاد طلوع مهر و دوستی با شماره ثبت (۸۱۰۴۵۱۱۳/۰۵۲۰) داده میشود تا بستر آموزش نفرات بیشتری از کودکان کار را فراهم کنند

کمپین حمایت از کودکان کار ۹

گزارشات مالی شفاف از کمپین  حمایت از کودکان کار ۹ در خصوص حمایت مردمی از آموزش به کودکان کار ، برای دیدن تمام گزارشات می توانید بر روی دکمه زیر کلیک کنید

نتیجه این کمپین :

برای نهمین بار کمپین های خیریه ملاتیما با موفقیت انجام شد و هزینه ها به موسسه مردم نهاد طلوع مهر و دوستی با شماره ثبت (۸۱۰۴۵۱۱۳/۰۵۲۰) داده میشود تا بستر آموزش نفرات بیشتری از کودکان کار را فراهم کنند

کمپین حمایت از کودکان کار ۱۰

گزارشات مالی شفاف از کمپین  حمایت از کودکان کار ۱۰ در خصوص حمایت مردمی از آموزش به کودکان کار ، برای دیدن تمام گزارشات می توانید بر روی دکمه زیر کلیک کنید

نتیجه این کمپین :

برای دهمین بار کمپین های خیریه ملاتیما با موفقیت انجام شد و هزینه ها به موسسه مردم نهاد طلوع مهر و دوستی با شماره ثبت (۸۱۰۴۵۱۱۳/۰۵۲۰) داده میشود تا بستر آموزش نفرات بیشتری از کودکان کار را فراهم کنند

کمپین حمایت از کودکان کار ۱۱

گزارشات مالی شفاف از کمپین  حمایت از کودکان کار ۱۱ در خصوص حمایت مردمی از آموزش به کودکان کار ، برای دیدن تمام گزارشات می توانید بر روی دکمه زیر کلیک کنید

نتیجه این کمپین :

برای یازدهمین بار کمپین های خیریه ملاتیما با موفقیت انجام شد و هزینه ها به موسسه مردم نهاد طلوع مهر و دوستی با شماره ثبت (۸۱۰۴۵۱۱۳/۰۵۲۰) داده میشود تا بستر آموزش نفرات بیشتری از کودکان کار را فراهم کنند

کمپین حمایت از کودکان کار ۱۲

گزارشات مالی شفاف از کمپین  حمایت از کودکان کار ۱۲ در خصوص حمایت مردمی از آموزش به کودکان کار ، برای دیدن تمام گزارشات می توانید بر روی دکمه زیر کلیک کنید

نتیجه این کمپین :

برای دوازدهمین بار کمپین های خیریه ملاتیما با موفقیت انجام شد و هزینه ها به موسسه مردم نهاد طلوع مهر و دوستی با شماره ثبت (۸۱۰۴۵۱۱۳/۰۵۲۰) داده میشود تا بستر آموزش نفرات بیشتری از کودکان کار را فراهم کنند

کمپین حمایت از کودکان کار ۱۳

گزارشات مالی شفاف از کمپین  حمایت از کودکان کار ۱۳ در خصوص حمایت مردمی از آموزش به کودکان کار ، برای دیدن تمام گزارشات می توانید بر روی دکمه زیر کلیک کنید

نتیجه این کمپین :

برای سیزدهمین بار کمپین های خیریه ملاتیما با موفقیت انجام شد و هزینه ها به موسسه مردم نهاد طلوع مهر و دوستی با شماره ثبت (۸۱۰۴۵۱۱۳/۰۵۲۰) داده میشود تا بستر آموزش نفرات بیشتری از کودکان کار را فراهم کنند

کمپین حمایت از کودکان کار ۱۴

گزارشات مالی شفاف از کمپین  حمایت از کودکان کار ۱۴ در خصوص حمایت مردمی از آموزش به کودکان کار ، برای دیدن تمام گزارشات می توانید بر روی دکمه زیر کلیک کنید

نتیجه این کمپین :

برای چهاردهمین بار کمپین های خیریه ملاتیما با موفقیت انجام شد و هزینه ها به موسسه مردم نهاد طلوع مهر و دوستی با شماره ثبت (۸۱۰۴۵۱۱۳/۰۵۲۰) داده میشود تا بستر آموزش نفرات بیشتری از کودکان کار را فراهم کنند