آرشیو موضوعی پروژه ها

پروژه ها

کمپین حمایت از کودکان ک...
از malatima

ویدیوی کمپین حمایتی کارآفرینی ملاتیما کمپین حمایت از کودکان کار ملاتیما وب سایتی است که بر پایه ی ضرب المثل (ب...

 • 73% درصد از بودجه ی کمپین تامین شد
 • 2,500,000هدف
 • تمام شده
کمپین حمایت دانشجویی از...
از malatima

ویدیوی کمپین حمایتی کارآفرینی ملاتیما کمپین حمایت دانشجویی از کودکان کار (۲) ملاتیما وب سایتی است که بر پایه ی...

 • 152% درصد از بودجه ی کمپین تامین شد
 • 1,700,000هدف
 • تمام شده
کمپین حمایت دانشجویان ا...
از malatima

ویدیوی کمپین حمایتی کارآفرینی ملاتیما کمپین حمایت دانشجویی از کودکان کار (۳) ملاتیما وب سایتی است که بر پایه ی...

 • 162% درصد از بودجه ی کمپین تامین شد
 • 1,200,000هدف
 • تمام شده
کمپین حمایت دانشجویان ا...
از malatima

ویدیوی کمپین حمایتی کارآفرینی ملاتیما کمپین حمایت دانشجویی از کودکان کار (۴) ملاتیما وب سایتی است که بر پایه ی...

 • 183% درصد از بودجه ی کمپین تامین شد
 • 1,200,000هدف
 • تمام شده